1. Tájékoztatás módja

A StudyTime Korlátolt Felelősségű Társaság (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő”) az általa üzemeltetett unitime.hu honlap („Honlap”) látogatóinak, valamint az azon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevevőinek jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) szerinti egyes – az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő – információit kezeli. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a StudyTime Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató a StudyTime Kft. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a StudyTime Kft. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el

Tájékoztatónkat, és amennyiben a StudyTime Kft. adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeink egyikén:

 • Az adatkezelő megnevezése: StudyTime Kft.
 • Adatkezelő székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 86. mfszt 2.
 • Adatkezelő elérhetősége: info@unitime.hu

Az adatkezelési tájékoztató 2020.01.01-től hatályos

 1. Adatkezelés elvei

A StudyTime Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A StudyTime Kft. elkötelezett Szolgáltatásai Felhasználói személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett. A StudyTime Kft. kizárólag a Felhasználó Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. A StudyTime Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 1. Adatkezelés célja

A tájékoztató célja, hogy megismertessük Önt a személyes adatok kezelésének részleteivel. A StudyTime Kft. adatkezelésének célja:

a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása;

c) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

e) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

f) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

g) nyereményjáték, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. pályázat, verseny, stb., együtt: nyereményjáték) során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése;

h) webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

i) közösségi portál esetén internetes közösség alkotása, a Felhasználók egymás általi azonosítása, ismerkedésük lehetővé tétele, Felhasználók által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása, a Felhasználási Feltételekben meghatározott internetes közösség informálása a közösségben zajló a Felhasználóval kapcsolatos eseményekről;

j) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében a StudyTime Kft. a Felhasználó által a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a StudyTime Kft., valamint a külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k által a StudyTime Kft. üzemeltetésében álló Honlapokon észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a StudyTime Kft. honlapo(ok)on célzott tartalmat jelenítsen meg, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. A StudyTime Kft. a célzott tartalomszolgáltatáshoz és hirdetés-megjelenítéshez külső szolgáltatót vehet igénybe.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a jogi személyek megadott adatait nyilvánosan elérhető forrásból ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A társaság 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait semmilyen formában nem kezeli.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. Az Adatkezelő törvényben meghatározott kötelező esetekben a társaság fő- és egyéb tevékenységeihez kapcsolódóan harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintettek Személyes adatait. Az Adatkezelő jelen Szabályzatban felsorolt Adatfeldolgozói jelen Szabályzat hatályba lépését követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az

Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

– az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a Szabályzatban: GDPR)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a Szabályzatban: Infotv.),

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a Szabályzatban: Ptk.),

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. §-a (a bizonylatok megőrzését illetően) (a Szabályzatban: Számviteli tv.).

 1. Kezelt adatok

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A StudyTime Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. A StudyTime Kft. az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során:

 • Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot.
 • Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot.
 • Vigyázunk az Ön személyes adataira.
 • Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
 1. Az adat felvétele, kezelése és az adatkezelés időtartama

A jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelés az Adatkezelő hivatkozott tevékenységének ellátása során az alábbi módon és időtartamig valósul meg. Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő elsősorban az Ügyfelektől, az Alvállalkozóktól veszi át, az adatfelvétel:

– a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül,

– személyes megkeresés és tárgyalás útján,

– elektronikus úton (e-mail, fax, egyéb infokommunikációs csatorna) valósul meg.

Ügyfél az a jogalany, aki az Adatkezelő részére megbízást ad fő- és egyéb tevékenységének megvalósítására. Alvállalkozó az a jogalany, aki az Adatkezelő fő- és egyéb tevékenységének megvalósításában polgári jogviszony alapján részt vesz.

A társaság átadja az Adatkezelő részére azon személyes adatokat, amelyeket fő- és egyéb tevékenysége megvalósításával összefüggésben kezel, és amelyek szükségesek annak sikerességéhez. A társaság az adatokat papír- és elektronikus formában adja át, a fizikai, iratkezelési és informatikai adatbiztonságra vonatkozó követelmények betartása mellett.

Az érintett adatszolgáltatása a fő- és egyéb tevékenységhez kapcsolódik, amely során az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az adatkezelésről, annak céljáról, az Adatkezelő személyéről. A kapcsolatfelvételre személyesen, írásban vagy infokommunikációs eszköz útján kerül sor.

Amennyiben az érintett a személyes adatait megadja, és az adatok a társaság tevékenységeinek valamelyikével összefüggenek, az Adatkezelő az adatokat rögzíti, erről az érintettet tájékoztatja. Más forrásokból történő adatfelvételnek minősül, ha a személyes adat nem közvetlenül az érintettől származik, elsősorban akkor valósul meg, ha az adat felvétele az érintett azonosítása, a vele történő kapcsolatfelvétel céljából szükséges.

Adatok köre

 • Érintett azonosításához szükséges adatok
 • Az adatkezelés célja: az érintett egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás
 • Az adatok (természetes személy): név, születési név, telefonszám, e-mail cím
 • Az adatok (jogi személy): cégnév, képviselő neve/ kapcsolattartó neve telefonos és e-mailes elérhetősége
 • Kapcsolattartáshoz szükséges adatok
 • Az adatkezelés célja: a felek közötti kapcsolattartás
 • Az adatok (természetes személy): név, telefon, e-mail cím
 • Az adatok (jogi személy): cégnév, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonos és e-mailes elérhetősége
 • Szerződéskötéshez szükséges adatok

Az adatkezelés célja: a felek akaratnyilatkozatát tartalmazó szerződés sikeres megkötése

Az adatok (természetes személy): név, születési név, születési idő, születési hely, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcím, levelezési cím, tartózkodási hely, telefon, e-mail cím, szerződéses jogállás.

Az adatok (jogi személy): cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve és címe, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonos és e-mailes elérhetősége, szerződéses jogállás.

A fő- és egyéb tevékenység megvalósításához, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok:

Az adatkezelés célja: fő- és egyéb tevékenység megvalósítása, a szerződés teljesítése

Rendezvény adatai: cél, pontos helyszín, koordináták, dátum, időtartam, résztvevők létszáma, résztvevők összetétele, résztvevő személyek releváns fizikai adatai (pl. betegség, allergia), résztvevők érkezési- vagy távozási helye, résztvevő jogi személyek száma és jellege, résztvevő jogi személyek nem nyilvános adatai, támogatók, szponzorok, szervezők neve és elérhetőségei, biztosító- és rendvédelmi szervezetek.

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és részére adatot közöl (pl. panasz), az adatokat az Adatkezelő kezeli. A telefonos vagy infokommunikációs csatornán létrejött kapcsolatfelvételekről írásos vagy elektronikus formában feljegyzés készül. A feljegyzés célja fogyasztóvédelmi (érintett panaszok utólagos ellenőrzése és kivizsgálása), jogérvényesítési (esetleges jogvitában az elhangzottak bizonyítása), és minőségbiztosítási (Adatkezelő alkalmazottaira vonatkozó, adatvédelmet, fogyasztóvédelmet érintő szabályok betartásának ellenőrzése) okból történik, egyúttal szolgálja a társaság tevékenységével összefüggő célok megvalósítását. A feljegyzéseket kizárólag abban az esetben használják fel, ha valamely konkrét esemény, panasz, kifogás kivizsgálása a felhasználást szükségessé teszi, a társaság tevékenységével összefüggő célok megvalósítása esetén az ügyfél kérésére törlésre kerül. Az Adatkezelő az adatokat abban az esetben is törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

– kezelése jogellenes,

– az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével),

– az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. Amennyiben az adat kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonása ellenére az adatkezelő jogosult, és az adatkezelés célhoz kötöttségének elve is érvényesül, az adatkezelő az adatot az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén is kezelheti.

 1. Cookie használata

A Honlapon cookie-kat (sütiket) alkalmazunk annak érdekében, hogy a felhasználók igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk, valamint, hogy a Honlap működését biztosítsuk. A követőkódok rögzítik az ön látogatásáról és adatokat gyűjtenek amelyeket statisztika alkotásra, a statisztikák elemzésére és személyre szabott reklámozásra használunk fel a Google Analytics, Google Ads, Linkedin Ads és Facebook pixel webanalitikai és remarketing szolgáltatásával. A honlapon ezekhez a tevékenységekhez analitikai és remarketing kódok találhatók.

 • Adatkezelés jogalapja: Infotv. 6. § (1) b) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke
 • Adatkezelés célja: látogatások elemzése, üzletfejlesztés
 • Kezelt adatok köre: IP cím, látogatáshoz kapcsolódó viselkedési adatok, beállításoknak megfelelően egyéb adatok
 • Adattárolás határideje: az adatok törléséig
 • Adattárolás módja: elektronikus

Kétfajta süti használata: Technikai okokból szükséges sütiket, amelyek nélkül a honlap nem működne tökéletesen és Marketing/analitikai célú kódokat. Az alábbiakban látható, hogy milyen adatokat gyűjtünk és milyen célból, milyen feltételekkel:

Technikai okokból szükséges sütik

 • Süti neve: dinamikusan generált véletlenszerű karaktersorozat
 • Szolgáltató: unitime.hu
 • Típus: munkamenet azonosító
 • Lejárati ideje: munkamenet végén
 • Süti funkciója: azonosítja az adott munkamenetet

Statisztikai célú sütik

 • Süti neve: unitime.hu / _gat / _gid
 • Szolgáltató: unitime.hu / unitime.hu / unitime.hu
 • Típus: HTTP süti / HTTP süti / HTTP süti
 • Lejárati ideje: 2 év / 1 perc / 24 óra
 • Süti célja: egyedi azonosítót társít a látogatáshoz, ami statisztikai adatokat rögzít a látogató oldal használatáról.

Marketing/analitikai célú kódok

 • Süti neve: Google Ads
 • Szolgáltató: google.com
 • Típus: Remarketing címke
 • Lejárati ideje: adott munkamenet

Süti célja: A Google Adwords használja arra, hogy újra elérje azokat a látogatókat akikből valószínűleg ügyfelek lesznek, különböző honlapok használatakor mért online viselkedésük alapján.

 • Süti neve: Meta Ads Pixel
 • Szolgáltató: facebook.com
 • Típus: Pixel
 • Lejárati ideje: 3 hónap

Süti célja: A Facebook használja arra, hogy harmadik felektől származó hirdetéseket jelenítsen meg.

 • Süti neve: LinedIn Pixel
 • Szolgáltató: linkedin.com
 • Típus: Pixel
 • Lejárati ideje: 3 hónap

Süti célja: A LinkedIn használja arra, hogy harmadik felektől származó hirdetéseket jelenítsen meg.

A StudyTime Kft. a Honlap működéséhez feltétlenül szükséges sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeli a fentebb feltüntettek szerint. A marketing és analitikai sütik kezelésének jogalapja – szintén a feltüntetettek szerint – az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), amelyet Ön a Honlapon az ajánlott süti beállítások elfogadásával, illetve a beállítás Ön általi módosításának megfelelően adhat meg.

Az Ön által korábban megadott hozzájárulást ugyancsak a süti beállítások módosításával jogosult visszavonni. Hangsúlyozzuk, hogy Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy Ön a fentebb jelölt, hozzájárulásán alapuló sütik alkalmazásához nem köteles hozzájárulást adni, a hozzájárulása hiányában azonban a Honlap vagy egyes részei, szolgáltatásai ezek nélkül nem érhetők el teljes körűen. Amennyiben a fenti sütiket Ön blokkolja a böngészőjében, úgy ugyancsak lehetséges, hogy a Honlap nem működik majd megfelelően. A Honlapon elérhető süti beállításokon túl általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a sütikkel kapcsolatos beállítások. A sütik beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálhatnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat:

A sütikkel kapcsolatos részletesebb tudnivalókért kérjük, keresse fel az alábbi weboldalakat:

 • https://www.youronlinechoices.com/hu/
 • https://www.allaboutcookies.org/
 • https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
 1. Adatkezelés, és az adatok tárolásának hossza

Kapcsolatfelvétel

 1. Látogatáselemzés

Honlapunk a Google Analytics szolgáltatását és a Facebook szolgáltatását használja látogatáselemzéshez. A Google és bizonyos esetekben a Facebook elemezni fogja azt, hogy hogyan használja honlapununkat. Ennek érdekében a fenti táblázatban részletezett sütiket használjuk. Honlapunk használatával kapcsolatos információit (így például az operációs rendszere a típusát, az ön által látogatott egyéb weboldalaink címét (URL), a képernyő beállításait) az Egyesült Államokba továbbítjuk a Google részére, ahol tárolják és elemzik az adatokat, az eredményeket pedig a rendelkezésünkre bocsátják anonimizált formában.

A honlapunkon IP anonimizáló funkciót nem használunk. Bizonyos esetekben adatokat gyűjt a Facebook is. A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során. Használjuk továbbá a Facebook pixel szolgáltatását amely szintén adatokat gyűjt látogatásáról.

Bármikor visszavonhatod a Google elemzésre irányuló hozzájárulását a Google által biztosított Browser Plugin letöltésével és telepítésével. Ez az opció csak akkor akadályozza meg a látogatáselemzés további használatát ha azt a böngészőt használja. Google Analytics alkalmazással kapcsolatban további információért kérjük, olvassa el a Google Analytics Felhasználási Feltételeit, a Google Analytics Biztonsági és Adatvédelmi Alapelveit és a Google Adatvédelmi Tájékoztatóját.

 1. Külső közvetítő szolgáltatók

A Szolgáltatások igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak egyes szolgáltatók (Google Inc., Twitter Inc., Facebook Inc.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint. A StudyTime Kft. az ennek során számára továbbított adatokat a jelen és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például:

Facebook:

 • http://www.facebook.com/full_data_use_policy
 • http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

Google:

 • https://www.google.com/intl/hu/+/policy/
 • https://www.google.com/intl/hu/+/policy/pagesterm.html

Gmail:

 • http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.html
 • http://www.google.com/accounts/TOS?loc=HU&hl=hu

Twitter:

LinkedIn

 • https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 1. Adatfeldolgozók

Webanalitika: Google Analytics és Google Adwords

 • Google LLC
 • 1600 Amphitheatre Parkway
 • Mountain View, CA 94043
 • USA

Közösségi oldal és marketing: Facebook LLC

 • 1 Hacker Way,
 • Menlo Park, CA 94025
 • USA

Közösségi oldal és marketing: Linkedin (Microsoft)

 • 1000 West Maude Avenue Sunnyvale,
 • CA 94085
 • USA

Tárhelyszolgáltató:

Online marketing Szolgáltatások: Tomato Systems Kft.

 • 1118 Budapest Tűzkő utca 1.
 1. Személyes adataival kapcsolatos jogok

Személyes adataik kezeléséről tőlünk, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, a honlapon keresztül küldött elektronikus vagy postai levélben tájékoztatást kérhet. Kérheti személyes adatai helyesbítését és a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatai törlését vagy zárolását. Ez azt jelenti, hogy ha fenn áll, a számlázáshoz szükséges adatait nem, de a regisztráció során megadott adatait törölhetjük. Joga van az adathordozhatósághoz, ami azt jelenti, hogy kérésére az általunk kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) átadjuk Önnek.

Tájékoztatást csak akkor tudunk Önnek küldeni, ha valós e-mail címről küldte. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adataidra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók nevére és címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükre, a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére. Megkeresésére a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb harminc (30) napon belül reagálunk.

 1. Jogérvényesítés

Adatai kezelésével kapcsolatban panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). Jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelésből származó kár megtérítése iránti kérelemmel fordulhat lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz.

A NAIH elérhetőségei:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • www.naih.hu